1.
เนียมจันทร์ น, ใหญ่ประเสริฐ ช, ศิริสถิตย์กุล ช. ความหนาแน่นฟลักซ์จากแม่เหล็กถาวรในต้นแบบตู้เย็นแม่เหล็กที่มีโรเตอร์แม่เหล็กอ่อน. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2019 Jan. 11 [cited 2022 Dec. 5];8(1):1-9. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/165779