1.
เหลาพะวัง ส, ชุมภูคำ เ, นะมิกิ อ, เมฆตรง ว, กฤษณพุกต์ ก. ผลของแคลเซียมโบรอนและจิบเบอเรลลิคแอซิดต่อการพัฒนาคุณภาพผลผลิตพลับพันธุ์ฟูยู. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2019 Jan. 11 [cited 2022 Dec. 3];8(1):10-9. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/165780