1.
วัฒนเดชเสรี เ, ชคตระการ ส, ภูมิพันธ์ พ, ชุติมานุกูล พ. ผลของซิลิกอนจากอุตสาหกรรมซีเมนต์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ภายใต้ระดับการให้น้ำที่แตกต่างกัน. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2019 Jan. 11 [cited 2022 Dec. 3];8(1):31-42. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/165782