1.
ขณะรัตน์ อ, ตังคณานุรักษ์ ค, ตั้งกุลบริบูรณ์ ร, พิริยะภัทรกิจ อ. ผลของน้ำหมักชีวภาพจากของเหลือทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมปลาป่นต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอมห่อและดาวเรือง. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2019 Jan. 11 [cited 2022 Dec. 6];8(1):43-5. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/165783