1.
พรเจริญ อ, บดีรัฐ นเ, ฤกษ์งาม ถ, ชูเมียน ส. การประเมินภาวะสุขภาพจากการรับสัมผัสโลหะเหล็กของผู้ประกอบอาชีพทำมีด. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2019 Jan. 11 [cited 2022 Nov. 28];8(1):85-92. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/165787