1.
แก้วนาบอน ก, เตชะศีลพิทักษ์ ธ, จารุวัฒนพันธ์ ท, จันจุฬา ณ, บาลลา น. การชักนำให้เกิดแคลลัสจากชิ้นส่วนต่าง ๆ ของต้นลินเดอร์เนียในสภาพปลอดเชื้อ. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2019 Mar. 2 [cited 2022 Nov. 28];8(2):138-45. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/175575