1.
ศรีธเรศ น, เทพรักษา ป, โควะวินทวีวัฒน์ ส. ผลของการใช้สารเสริมชีวภาพ (DS-1) ในอาหารไก่เนื้อต่อเปอร์เซ็นต์ชิ้นส่วนตัดแต่งและคุณภาพเนื้อ. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2019 Mar. 2 [cited 2022 Dec. 7];8(2):156-6. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/175584