1.
เรืองรุ่งชัยกุล ธ, อ่วมกระทุ่ม ส. รถสามล้ออเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2019 Mar. 2 [cited 2022 Dec. 5];8(2):200-11. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/175597