1.
ผลานิสงค์ ค, ไตรสุรัตน์ ย, ภูมิภาคพันธ์ น, ศุขเฉลิม ด, โภฌชงค์ ส. แบบจำลองพื้นที่การใช้ประโยชน์ร่วมกันของกระทิงและช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2019 Mar. 7 [cited 2022 Dec. 7];8(2):116-2. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/176614