1.
บุนนาค ส, พวงจิก ธ, บุญยืน ส. คุณภาพด้านพลังงานของไม้ไผ่กิมซุ่ง (Bambusa beecheyana) ที่อายุการเติบโตต่างกัน. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2019 Apr. 29 [cited 2022 Dec. 6];8(3):250-7. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/186044