1.
สุขจิตร ส, สกูลสิงหาโรจน์ ช, เข็มกลัดเงิน น, นนทสวัสดิ์ศรี เ. การประยุกต์ใช้เครื่องหมายไอเอสเอสอาร์เพื่อตรวจสอบการเป็นลูกผสมข้ามชนิดระหว่างปทุมมาและกระเจียว. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2019 Apr. 29 [cited 2022 Dec. 3];8(3):287-99. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/186058