1.
คาชิมา ศ, ธนานันต์ ธ, ขจรผดุงกิตติ ย. การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกล้วยจีโนม AAA ด้วยเทคนิคแฮตอาร์เอพีดี. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2019 Apr. 29 [cited 2022 Dec. 6];8(3):300-8. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/186063