1.
นิติวรการ ศ. วิกฤตการณ์อาหารไทย ?. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2014 Jun. 17 [cited 2023 Jan. 31];3(2):67-75. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/18818