1.
อินทนนท์ เ, พวงจิก ธ. น้ำหมักชีวภาพกระตุ้นการเจริญและเพิ่มความต้านทานโรคในกล้วยหอมทอง. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2019 May 17 [cited 2022 Dec. 3];8(4):345-54. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/189888