1.
หาระโคตร พ, พวงจิก ธ, ทะบันหาร ส. ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและการตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยาในน้ำจากลำไผ่พันธุ์นวลราชินี (Dendrocalamus sericeus Munro) และกิมซุง (Bambusa beecheyana). Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2019 May 17 [cited 2022 Dec. 3];8(4):355-66. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/189891