1.
งามล้วน ศ, ชคตระการ ส, ชุติมานุกูล พ. ผลของซิลิกอนจากอุตสาหกรรมซีเมนต์ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และการเคลื่อนย้ายซิลิกอนของถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-8. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2019 May 17 [cited 2022 Nov. 30];8(4):377-85. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/189895