1.
พรมจวง ณ, เหล็กสูงเนิน น, ตอเงิน พ. การเปิดปากใบในรอบวันของพรรณไม้ที่ตอบสนองต่อสภาพอากาศในเขตเมือง บริเวณอุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2019 May 17 [cited 2022 Dec. 5];8(4):386-97. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/189897