1.
เขื่อนเพชร ก, จันทร์ศรีบุตร ณ, ลิขิตสิทธิกุล ภ. การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตข้าวพองเคลือบสารละลายไรซ์เบอร์รี่. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2019 May 17 [cited 2022 Dec. 5];8(4):411-28. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/189902