1.
มณีโชติ ส, อธินุวัฒน์ ด. การใช้ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมสู่เกษตรอินทรีย์ยุค 3.0 และเพิ่มรายได้ของเกษตรกรรายย่อย. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2019 Jun. 23 [cited 2022 Dec. 2];8(5):468-7. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/197013