1.
มณีเนตร ฐ, ธนานันต์ ธ, ธนานันต์ น. การจำแนกพันธุ์และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุลหวายหมู่แคลิสตาด้วยเครื่องหมายสก๊อต. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2019 Jun. 23 [cited 2022 Dec. 2];8(5):544-51. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/197029