1.
สุขขะ ก, สมปาก เ, ธนานันต์ ธ, ศากยวงศ์ น, เจียรนัยกุล น. การคัดแยกแบคทีเรียจากน้ำย้อมครามในหม้อย้อมและดินบริเวณย้อมครามเพื่อประยุกต์ใช้ในการย้อมและบำบัดน้ำเสีย. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2019 Jun. 23 [cited 2022 Dec. 5];8(5):552-64. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/197031