1.
เอกศิริพงษ์ พ, จิรขจรกุล ส. การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2014 Aug. 17 [cited 2023 Jan. 31];3(3):148-59. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/21052