1.
ศรีรัตนโชติ เ, พันพิพัฒน์ ว, ชัยจันทร์ ม, หนิสอ ห. ผลของชนิดของอิมัลซิไฟเออร์ต่อคุณลักษณะทางกายภาพของเบต้าแคโรทีนนาโนอิมัลชัน. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2019 Dec. 3 [cited 2022 Dec. 5];8(6):620-32. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/227765