1.
เบี้ยทอง ว, ศรีชนะ ด. การพัฒนาคุณค่าทางโภชนะของรำสกัดน้ำมันเพื่อเป็นอาหารสัตว์ด้วยยีสต์จากโรงงานผลิตเบียร์. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2019 Dec. 3 [cited 2022 Dec. 3];8(6):633-41. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/227770