1.
หนูสวัสดิ์ ก, พิชกรรม ณ, บุญกอแก้ว พ, พิชกรรม อ. การประเมินสภาพการขาดน้ำของไม้ประดับบางชนิดสำหรับสวนหลังคา. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2019 Dec. 3 [cited 2022 Nov. 27];8(6):650-9. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/227794