1.
ชูวงษ์วัฒนะ ณ, โอสถศิลป์ น, อัครประถมพงศ์ ป. การลดข้อบกพร่องจากการใช้บรรจุภัณฑ์ลดน้ำหนักในกระบวนการบรรจุน้ำยาบ้วนปาก. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2019 Dec. 3 [cited 2022 Nov. 28];8(6):669-78. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/227799