1.
หะยีลาเต๊ะ ณ, ชคตระการ ส, ภูมิพันธ์ พ, ชุติมานุกูล พ. ผลของแคลเซียมซิลิเกตจากอุตสาหกรรมซีเมนต์ต่อการเจริญเติบโตและการตอบสนองกระบวนการทางสรีรวิทยาของข้าวเหนียวพันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 ภายใต้สภาวะขาดน้ำ. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2020 Apr. 30 [cited 2022 Dec. 5];9(3):278-89. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/242167