1.
แผ้วบาง อ, สินสมบูรณ์ทอง ส. การปรับความไม่สมดุลของข้อมูลด้วยการจำแนก 5 วิธี. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2020 Oct. 24 [cited 2022 Nov. 27];9(4):418-35. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/247485