1.
สุรัตนเมธากุล ป, สินสมบูรณ์ทอง ส. Factors Affecting Households Expenditure in Central Region by Income Groups. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2021 Sep. 16 [cited 2022 Dec. 6];10(2). Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/248414