1.
จิตดิลกธรรม ว, จิระเกียรติกุล เ, ทีรฆฐิติ ธ. Protoplast Isolation from In Vitro Leaf of Pineapple (Ananas comosus) cv. Phulae. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2021 Sep. 16 [cited 2022 Dec. 6];10(2). Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/249089