1.
กาวิชา ป, เหลาผา เ, ปอนพังงา ป, รัตนพลแสน ล, อาจเจริญ เทียนหอม อ, แสงดี อ, วงศ์มณีโรจน์ ม, หอมหวล ร. Efficacy of Antagonistic Bacillus spp. Isolates on Growth Promotion of “Kluai Hin” Banana and Granular Bacillus-enriched Organic Fertilizer Production: -. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2021 Sep. 16 [cited 2022 Nov. 30];10(2). Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/250326