1.
แซ่ตั๊น จ, สอนสมนึก ส, สินสมบูรณ์ทอง ส. ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพประเภทการเจ็บป่วยของผู้ป่วยนอก. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2021 May 19 [cited 2022 Dec. 2];9(6):729-40. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/250887