1.
งามสุข ธ, นาไชย พ, สินสมบูรณ์ทอง ส. การเปรียบเทียบการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS, MINITAB, PSPP และ R สำหรับสถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2021 May 19 [cited 2022 Dec. 6];9(6):741-5. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/250889