1.
ลิสวัสดิ์ ส, วัชรเสถียร ว, ตุลยนิติกุล เ. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการวิเคราะห์การถดถอยแบบพีนอลไลซ์ในตัวแบบการถดถอยลอจิสติกภายใต้ข้อมูลที่มีมิติสูงแบบบางเบาและตัวแปรทำนายมีความสัมพันธ์กันสูง. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2021 May 19 [cited 2022 Dec. 3];9(6):761-72. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/250891