1.
ไชยคราม ธ. ความเป็นเมืองจากการประเมินคุณค่าและมูลค่าที่ดินในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2021 May 19 [cited 2022 Dec. 5];9(6):773-86. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/250892