1.
พานทอง ช, ไชยนอก ก, เชิดหิรัญกร เ, บุตรกูล ด, อินทรศิริ เ. ผลของการยิงด้วยลำไอออนและกระบวนการทางความร้อนต่อโครงสร้างผลึกและสมบัติเชิงแสงของพลอยดิบสปิเนล. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2021 May 19 [cited 2022 Nov. 30];9(6):787-98. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/250893