1.
วสุวัฒนกุล ว, จิระเกียรติกุล เ, หาระโคตร พ. การตรวจสอบความสามารถในการรวมตัวสำหรับผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตในสายพันธุ์ข้าวโพดหวานพิเศษโดยวิธี Line x Tester. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2021 May 19 [cited 2022 Dec. 5];9(6):799-810. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/250894