1.
ธัญสิริวรรธน์ ธ, ปราณีตพลกรัง เ, กาวิชา ป, ทัศนัส ณ, คำโฮง ส. ผลของความเข้มแสงจากหลอดแอลอีดีต่อการเจริญของยอดอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ที่เลี้ยงในระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2021 May 19 [cited 2022 Dec. 3];9(6):821-3. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/250897