1.
กาวิชา ป, นาติโน ว, พัฒนาสันต์ ว, แสงดี อ. การพัฒนาชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มาชนิดเม็ดเพื่อการควบคุมโรคเหี่ยวเหลืองของมะเขือเทศ. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2021 May 19 [cited 2022 Dec. 5];9(6):832-43. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/250898