1.
ธนานันต์ น, ปาลวัฒน์ ณ, บัวบาน ศ, ศากยวงศ์ น, ธนานันต์ ธ. การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของพืชครามสกุล Indigofera ด้วยลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rpoC1 และชิ้นดีเอ็นเอระหว่างยีน trnH กับ psbA. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2021 May 22 [cited 2022 Nov. 30];9(6):844-53. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/250923