1.
สติปัฏฐาน อ, ปิยพิทยานันต์ ช, เจริญรัตน์ เ, สุขุมศิริชาติ ว. การพัฒนาอาหารสำหรับเพาะเลี้ยง Escherichia coli DH5 ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพให้ได้เซลล์ที่มีความหนาแน่นสูง. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2021 May 25 [cited 2022 Dec. 3];9(6):864-75. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/250957