1.
แก้วหาวงษ์ น. การพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยโดยใช้ตัวแบบ SARIMA และตัวแบบการถดถอยที่มีความคลาดเคลื่อนเป็นตัวแบบ ARMA. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2015 Feb. 17 [cited 2023 Jan. 31];4(1):24-36. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/31066