1.
เตชะศีลพิทักษ์ ธ, วงศ์ชาวจันท์ เ, สาตรา อ, จันจุฬา ณ. การชักนำให้เกิดเตตราพลอยด์ในแววมยุราลูกผสมและการเปลี่ยนแปลงลักษณะสัณฐานวิทยา. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2016 May 17 [cited 2023 Feb. 9];5(1):56-6. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/56893