1.
คลิ้งทอง ป, ศรีพิจิตต์ ป, เกิดผล ร, ศรีวงศ์ชัย ธ. การถ่ายทอดลักษณะความยาวของเมล็ดในการผสมข้ามระหว่างข้าวอินดิกากับข้าวจาปอนิกา. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2016 Aug. 8 [cited 2023 Feb. 8];5(2):144-9. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/64399