1.
ธนานันต์ ธ, พันธ์รูปท้าว จ, ธนานันต์ น. การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการระบุพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวาย หมู่ไนโกรเฮอร์ซูเธ และลูกผสมด้วยไอเอสเอสอาร์. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2016 Aug. 8 [cited 2023 Jan. 31];5(2):181-9. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/64403