1.
อินทะวง ไ, ชนะไพฑูรย์ นพ. การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินธาตุอาหารพืชในดินสำหรับการปลูกข้าว กรณีศึกษา : อำเภออุทุมพร จังหวัดสุวรรณเขต สปป ลาว. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2016 Sep. 1 [cited 2023 Jan. 31];5(3):213-26. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/65711