https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/issue/feed Thai Journal of Science and Technology 2022-08-22T15:53:33+07:00 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระชัย ธนานันต์ tjst@sci.tu.ac.th Open Journal Systems <p>Thai Journal of Science and Technology (TJST) is an open-access and peer-reviewed journal, published by the Faculty of Science and Technology, Thammasat University, Thailand. The journal publishes the original research articles and review articles in the field of science and technology. Thai Journal of Science and Technology is published 6 issues a year: Number 1 (January-February), Number 2 (March-April), Number 3 (May-June), Number 4 (July-August), Number 5 (September-October) and Number 6 (November-December). </p> <p style="text-align: left;">Thai Journal of Science and Technology (TJST) เป็นวารสารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์ปีละ 6 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม และฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม</p> <p style="text-align: justify;"><strong>ISSN </strong>2286-7333</p> <p style="text-align: justify;"><strong>E-ISSN </strong>2630-0095</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Language:</strong> Thai and English</p> https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/253990 ประสิทธิภาพของฟิล์มเซลลูโลสผสมไมโครแคปซูลน้ำมันหอมระเหยต่อการยับยั้งเชื้อรา Lasiodiplodia theobromae สาเหตุโรคผลเน่าในลองกอง 2022-05-06T09:03:38+07:00 วิลาวรรณ์ เชื้อบุญ wchuaboon@gmail.com จิราภรณ์ ปักธงชัย wchuaboon@gmail.com วรภัทร ลัคนทินวงศ์ wchuaboon@gmail.com พักตร์เพ็ญ ภูมิพันธ์ p.poomipan@tu.ac.th อรประภา เทพศิลปวิสุทธิ์ ornprapa@hotmail.com พฤกษ์ ชุติมานุกูล plove9528@hotmail.com ดุสิต อธินุวัฒน์ athinova6@hotmail.com <p>The efficacy of essential oil microcapsules in inhibiting the pathogenesis of rot fruit in longkong caused by <em>L. theobromae</em> testing with the Paper disc method, arrangement by a completely randomized trial (CRD). The result was found that at 24 hours, 10% of essential oil microcapsules from dill seeds with GA encapsulation has the most antifungal efficacy with the diameter colony were 2.30±1.75 cm, followed by 10% anise and 5% dill essential oil microcapsules with GA encapsulation with colonies of 3.91±0.18 and 4.03±0.03 cm, respectively, were not statistically different (P&lt;0.05). After incubated at 48-hour found that the 5%dill essential oil with GA encapsulation remained the most effective inhibitor of fungal growth with colony were 3.66±0.22 cm. The efficacy of film cellulose mixed with microcapsules of essential oil testing with spray coating and stored at room temperature. The longkong coated with film cellulose mixed with 10% of essential oil microcapsules from dill seeds with GA encapsulation had the longest storage life to 5 days while the control can be storage life for 3 days.</p> 2022-08-11T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 Thai Journal of Science and Technology https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/252428 ผลของการใช้แป้งควินัวแทนที่แป้งสาลีเสริมผงขมิ้นชันต่อ สมบัติของนักเก็ตปลา 2022-03-17T11:42:47+07:00 ภัทิรา สาขะมุติ faiiphat@gmail.com วรางคณา สมพงษ์ wsompongse@hotmail.com <p>The objective of this study was to develop a batter with the minimal possibility of wheat flour replacement with quinoa flour and fortification with turmeric powder. The investigation of the effect of wheat flour substitution with quinoa flour (50-100%) and the optimum of turmeric powder (5-15%) in fried batter on physical and chemical properties of fish nuggets was studied. The results showed that the increasing substitution level of quinoa flour exhibited higher viscosity of batter, but lower values of L* and b* in fried batter (p&lt;0.05), as compared to control (0%). The cooking loss value and the textural characteristics of the sample with quinoa flour-blended fried batter at 50% were not significantly different from that of the control (p&gt;0.05). Therefore, quinoa flour-blended fried batter at 50% substitution was selected to further investigate the optimum of turmeric powder level in fried batter. The resulted presented that the hardness, gumminess and chewiness increased as the turmeric powder level increased (p&lt;0.05). The sample with turmeric powder-blended fried batter showed significantly lower L* value in fried batter and whiteness in mince, but higher in cooking loss, compared to the control. No significantly different was found in viscosity between sample with turmeric powder-blended fried batter at 5% and control (p&gt;0.05). At this level, the lipid oxidation value of sample was decreased by 7.94% and the DPPH radical scavenging percentage was increased by 36.87%.</p> 2022-08-11T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 Thai Journal of Science and Technology https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/252811 การเพาะเห็ดนางรมขาว (Pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr.) Kumm.) โดยใช้กาบมะพร้าวที่เป็นวัสดุใช้แล้วจากการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ 2022-03-17T11:42:06+07:00 กรพรรณ เศวตสุวรรณกุล eakaphun@hotmail.com อุรารักษ์ ร่มรื่น urarux12@gmail.com เอกพันธ์ บางยี่ขัน eakaphun@hotmail.com วิภาวรรณ เล้าอรุณ laoarun_w@silpakorn.edu <p>In order to take advantage from waste coconut husk from the orchid farming industry, a suitable condition for oyster mushroom (<em>Pleurotus ostreatus</em> (Jacq. ex Fr.) Kumm.) cultivation by using the waste coconut husk from the orchid culture was studied. The waste coconut husk from the orchid culture and Para-rubber wood sawdust in different ratios were investigated for oyster mushroom cultivation. The results revealed that the waste coconut husk and the sawdust with the ratio of 25:75 gave the highest percentage of biological efficiency by 67.20 ± 10.41. When this ratio of culture media was used as the basic media, the factors, i.e. rice barn, sucrose, lime, gypsum, Epsom salt, urea and molasses, affecting the mushroom production were studied by using Plackett-Burman experimental designs. The rice bran and lime showed a significant effect on mushroom production. Response Surface Methodology was used for study on optimum concentration of percentage of biological efficiency of mushroom by Central Composite Design of two factors. The optimum concentration for highest percentage of biological efficiency of oyster mushroom production was 11% rice bran and 2% lime as supplements, which yield percentage biological efficiency by 71.51. The chemical composition of the oyster mushroom cultivated in the waste coconut husk and saw dust ratio of 25:75 was analyzed. The results showed that the mushroom contained 16.09% protein, 68.73% carbohydrates, 1.16% fat, 37.40% crude fiber, and 5.87% ash in term of dry weight.</p> 2022-08-11T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 Thai Journal of Science and Technology https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/253731 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและการคัดกรองความเป็นพิษต่อเซลล์ ของสารสกัดจากคราม 2022-05-26T15:03:17+07:00 ญาดา พูลเกษม yada.pks@gmail.com สมจิต ดำริห์อนันต์ somchit@tu.ac.th นิรมล ศากยวงศ์ bunyason@hotmail.com <p>Antioxidant activities and cytotoxicity screening of the ethanol extracts from different parts of Indigo (<em>Indigofera tinctoria</em>) including mature leaves, immature leaves and seeds, were investigated. All samples were prepared by Soxhlet extractions with absolute ethanol. Total phenolic content (TPC) by Folin-Ciocalteu method and radical scavenging analyses by DPPH (1,1 diphenyl-2-picrylhydrazyl) and FRAP (ferric reducing antioxidant power) were employed. The levels of TPC were high in the crude extracts from mature and immature leaves, 12.34±2.59 and 12.90±3.13 mg GAE/g dried weight, respectively, while antioxidant activity by FRAP was increased in that from the seeds, 135.21±15.16 µmol/g dried weight. The IC<sub>50</sub> (half maximal inhibitory concentration) values by DPPH were low in the seed extracts, 0.23±0.10 mg/mL. The major compounds in the extracts were further identified by thin layer chromatography (TLC). The leaf extracts were displayed to contain rutin, quercetin, kaempferol, and apigenin. In addition, epicatachin and gallic acid were unveiled in the seed extracts. Cytotoxic assays to human dermal fibroblasts-adult (HDFa) shown by ED<sub>50</sub> (half maximal effective dose) values, in the extracts from mature leaves, immature leaves and seeds were 1.14 x 10<sup>3</sup>, 1.55 x 10<sup>3</sup> and 4.26 x 10<sup>3</sup> mg/mL, respectively. It is suggested that the ethanol extracts from Indigo possess a valuable aspect to be developed as a potential phytomedicine.</p> 2022-08-11T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 Thai Journal of Science and Technology https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/253798 สมบัติการเกิดเจลของสารสกัดจากกระเจี๊ยบเขียว และการใช้ในผลิตภัณฑ์แยมสตรอว์เบอร์รี 2022-03-17T11:30:32+07:00 สุภินันต์ คำดี warang@tu.ac.th วรรณวิมล พรประสพ warang@tu.ac.th วรางคณา สมพงษ์ warang@tu.ac.th <p>This research was to study application of okra’s extract (<em>Abelmoschus esculentus</em> (L.) Moench) to reduce sucrose content in strawberry jam. Optimum temperature for extraction of okra was investigated in 4 levels: 50, 60, 70 and 80°C. Physical analysis was determined by % yield, flowing distance and color values (Hunter L* a* b*). It was found that the optimum temperature for extraction was 60°C. Then, gelation properties of okra’s extract was investigated in 3 concentration levels of sucrose: 50, 60 and 70% (by weight of sugar per weight of okra’s extract) and 3 concentration levels of calcium chloride: 2, 2.5 and 3% (by weight of calcium chloride per total weight). Physical analysis was determined by flowing distance and color values (Hunter L* a* b*). It was found that ratio of sugar to calcium chloride at 50:2 had the least flowing distance (or the highest viscosity). Therefore, this ratio was used to study an appropriate ratio of okra’s extract to reduce sucrose content in strawberry jam. Okra’s extract content was varied in 3 levels: 20, 40 and 60% (by weight of Okra’s extract per total sucrose weight) and pectin content was varied in 2 levels: 0.5 and 1% (by total weight). It was indicated that ratio of sucrose to okra’s extract to pectin at 40:60:0.5 had the most spreadability and the highest flowing distance (or the least viscosity). Sensory evaluation were higher score in appearance and spreadability than that of the control sample. Therefore, this formula was selected to study chemical composition. The proximate analysis were 60.75±0.95% moisture, 0.45 ± 0.02% fat, 0.49 ± 0.01% fiber, 0.59 ± 0.02% protein, 4.26 ± 0.19% ash and 33.47 ± 0.76% carbohydrate by wet basis. The strawberry yam with ratio of sucrose to okra’s extract to pectin at 40:60:0.5 had the energy from calculation 31.49 % lower than that of the control sample.</p> <p><strong>Keywords</strong>: Okra’s extract; Yam product; Sugar; Calcium; Pectin; Gelation properties</p> 2022-08-11T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 Thai Journal of Science and Technology https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/254057 การเปรียบเทียบวิธีบูตสแทร็ปในการประมาณช่วงความเชื่อมั่นของค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงเส้นที่มีมิติสูงด้วยวิธีลาสโซ่แบบปรับปรุงและพาร์เชียลริดจ์ 2022-03-10T16:05:16+07:00 พริษฐ์ ชาญเชิงพานิช chancherngpanich@gmail.com วิฐรา พึ่งพาพงศ์ vitara@cbs.chula.ac.th <p>This research is aimed to propose a method, called bootstrap adaptive lasso + partial ridge (ALPR), to construct confidence intervals of regression coefficients in high – dimensional data and compare its performance with bootstrap lasso + partial ridge (LPR). The ALPR is a two-stage estimator. The adaptive lasso is used to select variables and the partial ridge is used to refit the coefficients. Here we perform two techniques of bootstrap which are residual bootstrap and paired bootstrap. We also consider two cases of coefficients which are weak sparsity and hard sparsity where weak sparsity and hard sparsity refer to the case that majority of coefficients have value closed to zero and equal to zero respectively. Simulation studies in 8 cases of high – dimensional covariates that are generated from multivariate normal distribution with different types of covariance matrix. Mean interval lengths and coverage probabilities are used to measure and compare performance of bootstrap methods. Our simulation studies show that the residual bootstrap adaptive lasso + partial ridge provides lowest mean interval lengths for most cases. However, it is not obvious that which bootstrap method is the best in terms of providing highest coverage probabilities. We also apply each bootstrap method with the real data, colon cancer microarray data set. The results show that the residual bootstrap adaptive lasso + partial ridge and the paired bootstrap adaptive lasso + partial ridge are the best method in terms of mean interval lengths and coverage probabilities, respectively.</p> 2022-08-11T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 Thai Journal of Science and Technology https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/252827 การประเมินประสิทธิภาพของเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิก Maccura IS 1200 ในการตรวจวัดระดับฮอร์โมน และสารบ่งชี้มะเร็ง 2022-03-08T09:05:34+07:00 ธัญวรัตม์ ไก่งาม khan.kaingam@gmail.com <p>Currently, the automation system for laboratory has developed a new technology used to make a short turnaround time and quick whether it is a diagnosis or follow up with a doctor's treatment. Therefore, the results of the examination should be accurate and reliable. The purpose of this study was to assess the diagnostic efficacy of Maccura IS 1200 based on Magnetic Microparticles Enhanced Immunochemiluminescence in the determination of thyroid hormone and tumor markers. The assessment consisted of testing precision, accuracy comparing with the Architect i2000 SR , recovery test and linearity according to the requirements of CLSI EP5-A2 using a method validation. For a method validation result, the Maccura IS 1200 were presented a good reliability within the specified range. The quality control materials with low and high concentrations had within-day imprecision (% CVwd) value of 0.25 and between-day imprecision (%CVbd) of 0.33. Quality control substances both low and high concentrations had within-day imprecision (% CVwd) 1.25-7.49 % and between-day imprecision (% CVbd) 1.96–22.92 %. The measurement error was within the acceptable range. Comparative measurements with reference instruments, including the Architect i2000 SR, showed that the regression curve shows the slope between 0.886 – 6.371, the correlation coefficient (r) is between 0.891-1.00, and the correlation coefficient (r) is between 0.107 – 0.996. The recovery in the range of 80-120 % (min. 73 %, max. 163 %). Measurement values were in the range specified by the manufacturer. The results of this study show that the Maccura IS 1200 analyzer can measure thyroid hormone levels. and cancer markers in the range of acceptable according to the criteria set by the standard organization and further testing should be done before it is put into practice in the laboratory.</p> 2022-08-11T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 Thai Journal of Science and Technology https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/253460 Track Management Approaches for Underground Tunnel Construction 2022-03-18T09:35:15+07:00 Jirawat Damrianant djirawat@engr.tu.ac.th <p>The evacuation of muck and transportation of material and equipment within underground tunnels under construction are usually performed using so-called supply trains. Managing the movement of several incoming and outgoing trains on a rail track, designated in this paper as “track management”, is therefore essential to the success of tunnel construction. This research studied two different approaches to track management by using a sizeable drainage-tunnel construction in Bangkok as a case. Petri Net-based models were developed, and COSMOS simulations were performed to gain insight into the two different approaches to track management. The results indicated that the first approach, a rather general one, is easy to manage. However, this approach is prone to an operation-deadlock problem if there is a lack of balance between the number of trains and the number of double-track points along the rail track. The second approach was found to be more complicated to operate but had no deadlock issue. The second approach, therefore, provides flexibility in managing the track, as it allows more combinations of the number of supply trains and the number of double-track points.</p> 2022-08-11T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 Thai Journal of Science and Technology