KRITASAMPAN, KAMONWAN, JOHN R. MILNE, SOMPOAD SRIKOSAMATARA, SANAE JITKLANG, and EKGACHAI JERATTHITIKUL. 2016. ā€œ Lantana Camara Lā€. Tropical Natural History 16 (1):7ā€“19. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tnh/article/view/103070.