KRITASAMPAN, KAMONWAN, JOHN R. MILNE, SOMPOAD SRIKOSAMATARA, SANAE JITKLANG, and EKGACHAI JERATTHITIKUL. ā€œ Lantana Camara Lā€. Tropical Natural History 16, no. 1 (April 1, 2016): 7ā€“19. Accessed January 25, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tnh/article/view/103070.