Return to Article Details การเปรียบเทียบการใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกกับสถิติการวิเคราะห์จำแนกกลุ่มในการระบุเพศโดยการใช้ภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ระบบ 3 มิติ ของกระดูกสะบักในคนไทย Download Download PDF